| Nyheter

SÖFUK ansöker om tillstånd för ny yrkesexamen för att möta batteri- och processindustrins behov

Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har på styrelsens möte 18.12 tagit beslutet att ansöka om tillstånd att ordna yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen på svenska och på engelska.


I regionen pågår en exceptionell satsning inom den energitekniska infrastrukturen och den gröna omställningen. Satsningarna görs i hela Österbotten med etableringar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Behovet av arbetskraft kommer med de planer som finns att vara stort. Många av de kompetenser som kommer att behövas inom etableringarna finns redan i Yrkesakademin i Österbottens (YA:s) befintliga utbildningspalett, men ett viktigt komplement skulle vara att även få ge behörigheter i mätning och kalibrering. Detta kunnande ges via yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen, kompetensområdet för kalibrering av instrument för mätning av processtorheter.

Enligt de nationella examensgrunderna kan den som avlagt kompetensområdet för kalibrering av instrument av processtorheter i yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen kalibrera mätinstrumenten enligt enskilda instrument och instrumentgrupper samt utföra beräkningar av mätosäkerhet vid kalibrering och göra kalibreringsintyg eller-rapporter. Mätning av bl.a. temperatur, tryck, flöde, PH-värde m.m. är en viktig del av processindustrin.

Arbetsuppgifter inom branschen finns bland annat inom kvalitetskontroll, processer inom industrin, produktutveckling och forskning. Arbetsplatser finns inom olika industriområden, forskningsinstitut och organisationer inom den offentliga sektorn.

Idag erbjuds denna yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen enbart på finska i Helsingfors. Eftersom utbildningen inte alls erbjuds på svenska idag, skulle ett positivt bemötande av YA:s anhållan på ett ändamålsenligt sätt komplettera det existerande utbudet av examina och tillgodose en ökad efterfrågan på personal med denna specifika kompetens. Med tanke på att de planerade etableringarna i regionen kommer att behöva en betydande arbetskraftsinvandring skulle det också vara viktigt att även kunna ge utbildningen på engelska för att snabbt kunna svara mot arbetslivets efterfrågan.  

”Yrkesutbildningen behöver möta arbetslivets och företagens behov av kompetent arbetskraft. Detta jobbar vi med aktivt med på YA.  Med denna nya yrkesexamen kan vi erbjuda nya och redan existerande företag i nejdende kompetenser som behövs nu och i framtiden,” säger rektor Anne Levonen.

Samkommunstyrelsens viceordförande Christoffer Ingo håller med: ’’Österbotten behöver på kort varsel vara redo att leverera de utbildningar som etablerande batteri- och processindustri efterfrågar. Vår tanke är också att kunna skräddarsy företagsspecifika utbildningshelheter efter näringslivets behov, säger han. ”Att utbildningen även kan ges på engelska är av högsta vikt eftersom det redan är arbetsspråket inom många av de större företagen i regionen,” tillägger han.

Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen är planerad som en flerformsutbildning med utgångspunkt från Campus Kungsgården i Vasa. I samarbete med arbets- och näringslivet ska även examen eller delar av den kunna förverkligas som läroavtalsutbildning.

Eftersom utbildningen är en yrkesexamen är målgruppen i första hand vuxna som redan har viss erfarenhet från arbetslivet.

Syftet med yrkesutbildningen är att förbättra och upprätthålla befolkningens yrkeskompetens samt att utveckla arbets- och näringslivet. Detta uppdrag innebär att möta och svara på de kompetensbehov som finns. YA har redan idag ett starkt samarbete med regionens arbets- och näringsliv och den nya utbildningen skulle stärka inte bara YA utan hela nejdens företagsamhet och framåtanda.


  • Senast ändrad: 20.12.2023
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi