Bindningar

Bindningar

Enligt den nya kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. 

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande. Registret över bindningar ska offentliggöras i det allmänna datanätet så att vem som helst ska kunna ta del av uppgifterna. 

Med bindningar avses kopplingar som kan påverka beslutsfattandet. Bindningar som ska redogöras för gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar i samkommunen gäller samkommunstyrelsens ledamöter, ordförande och viceordförande i revisionsnämnden samt ledamöterna i samkommunstyrelsens sektioner, dvs kultursektionen, personalsektionen och sektionen för koncernstyrning, intern kontroll och riskhantering. Skyldigheten gäller också ersättarna i förvaltningsorganen.

Redogörelsen för bindningar enligt 84 § i kommunallagen görs med denna blankett som sedan lämnas in till revisionsnämndens för behandling.

Lämna in till följande person:

Per e-post: anette.railio@sofuk.fi eller per post: 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Revisionsnämden/Anette Railio
Kungsgårdsvägen 30 A, FIN-65380 Vasa

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för samkommunstämman. Registret över bindningar publiceras i en lista nedan, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

 

Kategorier

Koncernsektionen
Kultursektionen
Personalsektionen
Revisionsnämnden
Samkommunstyrelsen
Tjänsteinnehavare
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi