Mapp Bindningar

Bindningar

Enligt den nya kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. 

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande. Registret över bindningar ska offentliggöras i det allmänna datanätet så att vem som helst ska kunna ta del av uppgifterna. 

Med bindningar avses kopplingar som kan påverka beslutsfattandet. Bindningar som ska redogöras för gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar i samkommunen gäller samkommunstyrelsens ledamöter, ordförande och viceordförande i revisionsnämnden samt ledamöterna i samkommunstyrelsens sektioner, dvs kultursektionen, personalsektionen och sektionen för koncernstyrning, intern kontroll och riskhantering. Skyldigheten gäller också ersättarna i förvaltningsorganen.

Redogörelsen för bindningar enligt 84 § i kommunallagen görs med denna blankett som sedan lämnas in till revisionsnämndens för behandling.

Lämna in till följande person:

Per e-post:  eller per post: 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Revisionsnämden/Anette Railio
Kungsgårdsvägen 30 A, FIN-65380 Vasa

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för samkommunstämman. Registret över bindningar publiceras i en lista nedan, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

 

Kategorier

Mapp Kultursektionen
Mapp Personalsektionen
Mapp Revisionsnämnden
Mapp Samkommunstyrelsen
Mapp Sektionen för koncernstyrning, intern kontroll och riskhantering
Mapp Tjänstemän

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi