Registerbeskrivningar

Personregister och datasystembeskrivningar vid Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Personregistren och datasystembeskrivningarna är uppgjorda enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 10 § 523/1999 och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 18 § 621/1999.

Enligt personuppgiftslagen sak den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I registret ska framgå ändamålet med behandlingen av personuppgifter, en beskrivning av innehållet och om det sker en regelbunden överlåtelse av uppgifterna.

Samkommunens huvudansvarsområden och dess avdelningar ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.


Personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning.

Med dataskydd avses skydd av personuppgifter.  Syftet med Dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet av personuppgifter samt att göra det lättare för dig att kontrollera hur dina personuppgifter behandlas. 

Samkommunen har ett helhetsansvar för behandlingen av personuppgifter.

Som dataskyddsansvarig fungerar Stefan Lithen, E- post: fornamn.efternamn@sofuk.fi, Tel: +358 50 5531261  

Dataskyddsprinciper

Personuppgifter

 • behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade
 • behandlas konfidentiellt och säkert
 • insamlas och behandlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte
 • insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter
 • uppdateras alltid vid behov ‒ inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål
 • förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas

Dataskyddsprinciperna ska iakttas i alla faser i behandlingen av personuppgifter. Registeransvarig ska kunna visa att dataskyddsprinciperna iakttas.

Beskrivning över hur vi i samkommunen behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter på ett laglig, korrekt och öppet sätt.

Studeranden hittar tilläggsinformation om hur vi behandlar personuppgifter på Wilma medan anställda  hittar informationen på samkommunens intra.

 • Information för studerande: Multiprimus
 • Information för personal: Personaladministrations registret 

Registrerades rättigheter

När en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, ska den vidta ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose den registrerades dataskyddsrättigheter. Den ska också underlätta utövandet av en registrerads rättigheter.

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att

 • få information om behandlingen av egna personuppgifter
 • få tillgång till uppgifter
 • rätta uppgifter
 • avlägsna uppgifter och bli glömd
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • flytta uppgifterna mellan system
 • göra en invändning mot behandling av personuppgifter
 • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

En registrerad kan inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

Om du  vill kontrollera dina egna personuppgifter, skriv ut och fyll i blanketten som finns i länken nedan och lämna den personligen till Stefan Lithén, enheten i Gamla Vasa, Ann-Louise Käld, enheten i Pedersöre och Jakobstad,  Sarah Ahläng , enheten i Gamla Vasa eller Ann-Christin Hägglund, enheten i Närpes.

Ladda ner GDPR blanketter från denna länk

Länkar: Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

Mapp Begäran om uppgifter och rättelser
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi