Samkommunstyrelsen 28.10.2019

I samband med arbetet kring genomförandet av reformen av andra stadiets yrkesutbildning märktes starkt bristen på svenskspråkigt material gällande material kring reformen. Under våren 2018 kom rektorerna för de svenskspråkiga yrkesutbildarna överens om att göra en gemensam klagan till riksdagens justitieombudsman. Klagan lämnades in till riksdagens justitieombudsman i mars 2018. Nu har justitieombudsmannen avgett sitt beslut i ärendet. JO har begärt utredning av Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Då det gäller publicerandet av de  nya examensgrunderna har inte Utbildningsstyrelsen följt språklagen och publiceringen av examensgrunder har delvis fördröjts påfallande mycket. Justitieombudsmannen konstaterar gällande materialet för ansökan om anordnartillstånd att förfarandet varit lagstridigt då de svenskspråkiga dokumenten inte hade varit tillgängliga samtidigt med de finska versionerna. Gällande allmänt informationsmaterial anser justitieombudsmannen att tvåspråkiga myndigheter borde publicera informationen samtidigt på båda nationalspråken.

Styrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen per 30.9.2019 för kännedom. Enligt delårsrapporten går alla ansvarsområden inom samkommunen enligt budget.

I den andra budgetändringen för i år föreligger ändringsbehov i driften för Yrkesakademin i Österbotten och Wasa Teater. För YA:s del berör ändringarna projektverksamheten och för teaterns del handlar det om en överföring av medlen som kommer från insamlingen till förmån för Wasa Teater 100 år.

Ägarkommunerna har lämnat utlåtanden på budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021-2022. Samkommunstämman godkänner den slutligt i november.

Styrelsen beslöt också att söka pengar från statens andra tilläggsbudget för yrkesutbildningen. I 2019 års andra tilläggsbudget finns totalt 20 miljoner euro för andra stadiets yrkesutbildning. Medlen som nu anslås för ansökan kommer att beviljas som behovsprövad basfinansiering.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 28.10.2019

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi