Samkommunstyrelsen 2.9.2019

Samkommunstyrelsen fastställde medlemskommunernas finansiering till samkommunen för 2020. Yrkesakademin i Österbotten föreslås klara driftsekonomin utan särskilda betalningsandelar från ägarkommunerna. För att uppnå detta krävs fortsättningsvis anpassningsåtgärder i driftsekonomin så att målsättningen att ansvarsområdet från och med 2020 ska visa ett +-0 resultat. Anpassningarna som sker utgående från lagstiftningens villkor kan svårligen genomföras utan effekter i verksamheten.

De kommunala betalningsandelarna för allmän intressebevakning, Wasa Teater och KulturÖsterbotten justeras inte i budgetförslaget ännu en gång med tanke på ägarkommunernas ekonomiska läge. Betalningsandelarna hålls på samma nivå som under många tidigare år. Från och med 2019 höjdes betalningsandelen för Wasa Teater med 50 000 euro i enlighet med vad som tidigt aviserades då planeringen av teaterfastighetens renovering startade.

Styrelsen tog del av YA:s strategiarbete och fastställde fokusområdena och målsättningarna för strategin. Styrelsen fastställde också YA:s utbud i gemensam ansökan 2020. Du hittar en sammanställning av platserna i föredragningslistan.

Samkommunstyrelsen fastställde styrgrupper för projekten EkoNu 3.0 och TAITO – basfärdigheter för yrkesutbildning. Styrgruppernas sammansättning finns listade i föredragningslistan.

 

 

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

  

Vasa 2.9.2019

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi