Samkommunens direktör Ulrica Karp belönas i dag på svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj för sitt arbete för svenskan i Finland. Medaljen delas ut på Folktingets svenska dagen fest i kväll. "Det måste gå att bli också annat än vårdare och ingenjör i Österbotten", säger Ulrica Karp i en intervju med Vasabladet dagen till ära. Våra varmaste gratulationer!

Läs mer: Direktör Ulrica Karp får Folktingets förtjänstmedalj

Samkommunstyrelsen 28.10.2019

I samband med arbetet kring genomförandet av reformen av andra stadiets yrkesutbildning märktes starkt bristen på svenskspråkigt material gällande material kring reformen. Under våren 2018 kom rektorerna för de svenskspråkiga yrkesutbildarna överens om att göra en gemensam klagan till riksdagens justitieombudsman. Klagan lämnades in till riksdagens justitieombudsman i mars 2018. Nu har justitieombudsmannen avgett sitt beslut i ärendet. JO har begärt utredning av Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Då det gäller publicerandet av de  nya examensgrunderna har inte Utbildningsstyrelsen följt språklagen och publiceringen av examensgrunder har delvis fördröjts påfallande mycket. Justitieombudsmannen konstaterar gällande materialet för ansökan om anordnartillstånd att förfarandet varit lagstridigt då de svenskspråkiga dokumenten inte hade varit tillgängliga samtidigt med de finska versionerna. Gällande allmänt informationsmaterial anser justitieombudsmannen att tvåspråkiga myndigheter borde publicera informationen samtidigt på båda nationalspråken.

Styrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen per 30.9.2019 för kännedom. Enligt delårsrapporten går alla ansvarsområden inom samkommunen enligt budget.

I den andra budgetändringen för i år föreligger ändringsbehov i driften för Yrkesakademin i Österbotten och Wasa Teater. För YA:s del berör ändringarna projektverksamheten och för teaterns del handlar det om en överföring av medlen som kommer från insamlingen till förmån för Wasa Teater 100 år.

Ägarkommunerna har lämnat utlåtanden på budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021-2022. Samkommunstämman godkänner den slutligt i november.

Styrelsen beslöt också att söka pengar från statens andra tilläggsbudget för yrkesutbildningen. I 2019 års andra tilläggsbudget finns totalt 20 miljoner euro för andra stadiets yrkesutbildning. Medlen som nu anslås för ansökan kommer att beviljas som behovsprövad basfinansiering.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 28.10.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen 2.9.2019

Samkommunstyrelsen fastställde medlemskommunernas finansiering till samkommunen för 2020. Yrkesakademin i Österbotten föreslås klara driftsekonomin utan särskilda betalningsandelar från ägarkommunerna. För att uppnå detta krävs fortsättningsvis anpassningsåtgärder i driftsekonomin så att målsättningen att ansvarsområdet från och med 2020 ska visa ett +-0 resultat. Anpassningarna som sker utgående från lagstiftningens villkor kan svårligen genomföras utan effekter i verksamheten.

De kommunala betalningsandelarna för allmän intressebevakning, Wasa Teater och KulturÖsterbotten justeras inte i budgetförslaget ännu en gång med tanke på ägarkommunernas ekonomiska läge. Betalningsandelarna hålls på samma nivå som under många tidigare år. Från och med 2019 höjdes betalningsandelen för Wasa Teater med 50 000 euro i enlighet med vad som tidigt aviserades då planeringen av teaterfastighetens renovering startade.

Styrelsen tog del av YA:s strategiarbete och fastställde fokusområdena och målsättningarna för strategin. Styrelsen fastställde också YA:s utbud i gemensam ansökan 2020. Du hittar en sammanställning av platserna i föredragningslistan.

Samkommunstyrelsen fastställde styrgrupper för projekten EkoNu 3.0 och TAITO – basfärdigheter för yrkesutbildning. Styrgruppernas sammansättning finns listade i föredragningslistan.

 

 

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

  

Vasa 2.9.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen 7.10.2019

Samkommunens ansvarsområden presenterade respektive områdes budgetförslag för styrelsen. Samkommunens medlemskommuner ger nu utlåtande på budgeten för 2020 och ekonomiplanen 2021-2022 inför styrelsens följande möte.

Vasa stad planerar att utveckla kollektivtrafiken i Vasa stadsregion 2021-2030 och har med det i åtanke begärt ett utlåtande av samkommunen. Samkommunstyrelsen ser positivt på ett utvecklande av kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm och ser ett klart behov av utökad turtäthet från Vasa centrum, Korsholms kommuncentrum, Norra Korsholm, Replot-Björköby och Kvevlaxområdet till Campus Kungsgården. Styrelsen ser också att även alternativa sätt att resa kollektivt behöver lyftas fram.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 7.10.2019

ULRICA KARP

Direktör

Byggnadskommittén för Wasa Teater har granskat teaterrenoveringen ur en totalekonomisk synvinkel och föreslår att projektets budget höjs till 7.500.000 euro. Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ändringarna i budgeten godkänns vid stämmans möte i maj.

Samkommunstyrelsen besluter att teaterchef Åsa Salvesens option på förlängning nyttjas i enlighet med befintliga anställningsvillkor, dock så att optionen delas upp i två delar, dels 1.8.2020-31.7.2022 och dels senare 1.8.2022-31.7.2025 ifall båda parter så önskar.

Samkommunstyrelsen valde Jonas Björkgren till ny fastighetschef för samkommunen från 5.8.2019.

 

  

Vasa 6.5.2019

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi