• Upphandlingar

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn följer lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och allmänna anskaffningsdirektiv godkända av samkommunstyrelsen.

Upphandlingen inom samkommunen är delegerad till tjänstemän i enlighet med gällande förvaltningsstadga och instruktioner. Tjänstemännen handhar beredning av anskaffningarna och det formella anskaffningsbeslutet görs av respektive ansvarsperson
inom ramen för de anslag som finns i den fastställda budgeten och med beaktande av de av samkommunstyrelsen fastställda inköpsgränserna.

Inom samkommunen finns en upphandlingsenhet som representerar sakkunskap, då det gäller offentlig upphandling, och ger  råd och handledning. Annonsering på den elektroniska kanalen  för offentlig upphandling (Hilma)  handhas av upphandlingsenheten.

hilma logo På denna sida hittar du anbudsförfrågningar som är publicerade på  HILMA-kanalen under adress www.hankintailmoitukset.fi/sv/.  

JYSE 2014 Varor och tjänster


 

Dokument

pdf Anbudsförfrågan företagshälsovårdstjänster

Hilma-annonsnr: 2017 - 015028

Bilaga 1

Bilaga 2

Frågor och svar:

Inga frågor har ställts inom utsatt tid  angående upphandlingen av företagshälsovårdstjänster.