13 december 2018

Samkommunstyrelsen 13.12.2018


Samkommunstyrelsen 13.12.2018

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har i dag i sitt anordnartillstånd för yrkesutbildningen rätt att ordna utbildning i Yrkesexamen samt Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. För att kunna satsa helt och hållet på innehåll som stöder helheten i barnomsorgen och för att kunna betjäna arbetslivet på bästa sätt samt möta de förväntningar som arbetslivet har, behöver också grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning ingå i Yrkesakademin i Österbottens utbildningsutbud. Därför beslöt styrelsen att anhålla om tillstånd att anordna grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Inom YA:s logistikutbildning föreligger behov av en ny buss för övningskörning. En ny buss behövs bland annat för att uppfylla de miljökrav som finns i större städer där studerande övningskör. Samkommunstyrelsen beslöt leasa en buss från Käyttöauto Oy.

Styrelsen fortsatte diskussionerna kring YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Samkommunstyrelsen fattar beslut i ärendet under vecka 51.

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Styrelsen konstaterade att delårsrapporten visar på ett bättre resultat än budgeterat, men uppmanar ansvarsområdena till fortsatt ekonomisk återhållsamhet.

Samkommunstämman höll grundavtalsenligt sammanträde 22.11.2017. Vid stämman godkändes bland annat budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021, samt budgetändring 2 för år 2018. Styrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut fattats i lagenlig ordning och kan verkställas då besluten vunnit laga kraft.

 

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande


  • Senast ändrad: 13.12.2018