Samkommunstämman 22.11.2017 

För att garantera en kontinuitet i verksamheten för läroavtalsbyrån grundade samkommunstämman i dag en fond för utveckling av läroavtalsverksamheten. Fonden som heter Utvecklingsfond för läroavtalsverksamhet ska stöda utvecklingen för den läroavtalsverksamhet som bedrivs inom ramen för Yrkesakademin i Österbotten. Samkommunen och Vasa stad har i samförstånd delat upp verksamheten för den gemensamma Vasa kustregions läroavtalsbyrå som verkat under Vasa stads direktion för läroavtalsväsendet från 1.1.2017. Orsaken till delningen är lagstiftningsförändringarna inom andra stadiets yrkesutbildning och även ambitionen att föra läroavtalsverksamheten närmare yrkesutbildningens övriga enheter. Samkommunstyrelsen godkände överenskommelsen 30.3.2016 (§ 38) och stadsfullmäktige i Vasa 23.5.2016 (§ 57). 

Samkommunstämman godkände ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2017. Stämman godkände även budgeten för år 2018 samt ekonomiplanen för åren 2019-2020. 

Samkomunstämman godkände ändringar i samkommunens förvaltningsstadga så att kultursektionen består av nio ledamöter. 

Vasa 22.11.2017 

KENTH NEDERGÅRD 

Stämmans ordförande