Samkommunstyrelsen 14.06.2017

 
Enligt kommunallagen väljer samkommunstämman revisionsnämnd samt samkommunstyrelse för SÖFUK.
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman förrättar val av fem ledamöter jämte personliga ersättare i revisionsnämnden för de år som motsvarar fullmäktiges mandattid i primärkommunerna.
Samkommunstämman föreslås också välja en styrelse för samma mandattid som motsvarar ägarkommunernas fullmäktiges mandattid, om inte samkommunstämman fattat beslut om en kortare tid. Samkommunstyrelsen har 13 ledamöter. För varje ledamot väljs en personlig ersättare.
På basen av resultatet i senaste kommunalval i samkommunens medlemskommuner är den politiska fördelningen av mandaten i samkommunstyrelsen följande:
Samkommunstyrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut från 24.5.2017 fattats i lagenlig ordning och kan verkställas.
Styrelsen godkände budgetramarna och direktiv för huvudansvarsområdenas beredning av budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020.
Samkommunstyrelsen godkände vidare förslaget till Kulturprogram Österbotten 2018-
 
Styrgruppen för projektet Forestpoint kompletterades med Camilla Ostberg som representant för skogsägarna och med Christel Holmlund-Norrén som representant från YA som projektägare.
 
Hela föredragningslistor jämte bilagor finns att läsa på
http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm
 
 
Vasa 14.06.2017
ULRICA KARP