14 december 2016

Samkommunstyrelsen 14.12.2016


Samkommunstyrelsen 14.12.2016

Undervisnings- och kulturministeriet har begärt in ett utlåtande för utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband med den. Reformen av andra stadiets yrkesutbildning är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt och syftet med reformen är bland annat att stärka yrkesutbildningens samhälleliga betydelse, förnya yrkesutbildningens finansiering, sörja för ett regionalt täckande utbud av yrkesutbildning och ta bort dubbleringar inom yrkesutbildningen. I reformen vill man också ta bort gränserna mellan yrkesutbildning för unga och vuxna och förtäta samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. SÖFUK anser att regeringsprogrammets målsättningar för yrkesutbildningen är goda och ser även behovet av reform av yrkesutbildningen, men då så att den innebär en förhöjning av yrkesutbildningens kvalitet och status i samhället.

Styrkan i lagförslaget är att lagstiftningen skulle hanteras i en lag och ett upprätthållartillstånd. Avlägsnandet av gränsen mellan utbildning av unga och vuxna, personliga studieplaner och att finansieringen fortsättningsvis betalas direkt till upprätthållarna är också positivt i lagförslaget. SÖFUK stöder en reform som strävar efter ett ännu närmare samarbete mellan utbildning och arbetsliv, men på basen av de reaktioner vi fått verkar det som att man i reformarbetet inte på ett tillräckligt sätt utrett företagens och offentliga sektorns möjligheter och kapacitet att ta ett ännu större ansvar för yrkesutbildningen.

Reformen borde också omfatta hela andra stadiet, det vill säga även gymnasieutbildningen. Nu föreligger en fara att samhället tudelas och de studerande som väljer gymnasiestudier förbereds mot fortsatta studier på yrkeshögskole- och universitetsnivå, medan studerande inom yrkesutbildningen förbereds på att tillgodose arbets- och näringslivets kompetensbehov samt på att trygga sysselsättningen. Det här framkommer starkt i syftet (2§) med yrkesinriktade examina.

SÖFUK anser också att en ytterligare individualisering av utbildningen sannolikt medför ökade kostnader för yrkesutbildningen snarare än tvärtom. SÖFUK anser att en så stor reform som nu planeras görs i allt för snabb takt, vilket även märks i förslaget till proposition till riksdagen. Lagförslaget är skrivet på ett för allmänt plan och med många hänvisningar till fortsatta preciseringar i olika förordningar eller examensgrunder, vilket tyder på att lagförslaget är skrivet under tidspress och innehåller alltför många oklarheter samt inte klart förankrade åtgärder.

Samkommunstyrelsen avgav också utlåtande på rapporten Klar för urval-Bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning. Samkommunstyrelsen har synpunkter på hur studentexamen bör utvecklas på basen av ministeriets förfrågan.

Samkommunstyrelsen beslöt att i enlighet med tidigare beslut (30.3.2016 § 35) lediganslå tjänsten som rektor för Yrkesakademin i Österbotten tillsvidare. Tjänsten lediganslås i januari.

Samkommunstyrelsen tog del av delårsrapporten för 31.10.2016 och antecknade den för kännedom. De åtgärder som vidtagits för att hålla ekonomin i balans har haft inverkan på samkommunens resultat.

Samkommunstyrelsen beslöt vidare att anhålla om utbildningstillstånd för grundexamen i barn- och familjearbete, barnledare.

Direktionen för Wasa Teater önskar att byggnadskommittén för renoveringen av Wasa Teater kompletteras med administrativ chef Marit Berndtson som representant för teatern.

Samkommunstyrelsen beslöt utöka kommittén enligt direktionens framställan. Samkommunstyrelsen godkände förslaget till Jämställdhetsplan för 2017-2018 och Handlingsplan mot osakligt bemötande och trakasserier i enlighet med personalsektionen förslag.

Hela föredragningslistor jämte bilagor finns att läsa på http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 14.12.2016
ULRICA KARP
Direktör


  • Senast ändrad: 14.12.2016