| Nyheter

Samkommunstämman 23.11.2016

Samkommunstämman 23.11.2016

Stämman godkände ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2016. Samkommunstämman godkände också budgeten för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019. 

Samkommunens budget för det kommande året påverkas bland annat av konkurrenskraftsavtalet. I enlighet med det förlängs den årliga arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar utan att de årliga inkomsterna förändras. I kommunsektorn genomförs förlängningen på olika sätt inom de olika avtalsområdena. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet skärs inom den offentliga sektorn också semesterpenningen ner under de kommande åren. 

Enhetsprisprognosen kommer att basera sig på undervisningsministeriets budgetförslag för år 2017. Enligt Undervisnings- och kulturministeriet kommer indexjusteringarna av enhetspriserna att utebli och istället kommer enhetspriserna att sjunka drastiskt det närmaste året, speciellt för yrkesutbildningen. Noggrannare uppgifter om statsandelarna både gällande yrkesutbildningen och gällande teatern fås först under senhösten. 

Den grundläggande yrkesutbildningens statsandel i form av enhetspriser sänktes i enlighet med regeringsprogrammet så att priserna i år är i genomsnitt ca 400 euro lägre/studerande än år 2015. Totalt kommer statsandelarna för andra stadiets yrkesutbildning att minska med 400 miljoner euro under åren 2014-2018. Den största inbesparingen om 190 miljoner euro infaller år 2017. 

Målsättningen inför budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 är att samtliga huvudansvarsområden planerar verksamheten utgående från det nuvarande ekonomiska läget. 

Samkommunstämman godkände stadgan för f.d. Kvevlax hantverks- och konstindustriskolas stipendiefond. Enligt Korsholms kommunfullmäktiges beslut 29.9.2016 § 71 överförs medlen i Kvevlax hantverks-och konstindustriskolas stipendiefond till Yrkesakademin i Österbotten, som upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk). Förutsättningen är att samkommunen grundar en stipendiefond med de överförda medlen och att medlen används för stipendier till studerande vid skolan som gjort goda framsteg i skolarbetet, i något särskilt ämne eller på annat sätt gjort sig förtjänt av särskild uppskattning eller erkänsla. Stipendierna tilldelas studerande vid skolan med Korsholm som hemkommun. 

 

Vasa 23.11.2016 

KENTH NEDERGÅRD 
Stämmans ordförande


  • Senast ändrad: 23.11.2016