| Nyheter

Samkommunstyrelsen 3.2.2020

Samkommunstyrelsen sammanträdde 3 februari, mötet inleddes kl 9.00 på Seriegatan 2 i Roparnäs. Efter besöket i fastigheten fortsatte mötet i Campus Kungsgården.

Arbetet med uppgörandet av bokslut för år 2019 pågår. Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund redogav för det preliminära resultatet för samkommunen per 31.12.2019 vid sammanträdet. 2019 års resultat blir sannolikt något sämre än budgeterat.

Enligt lag om yrkesutbildning skall utbildningsanordnaren besluta om de urvalsgrunder som tillämpas vid antagning av studerande och om inträdes- samt lämplighetsprov så att jämlika urvalsgrunder tillämpas. Ledningsgruppen för Yrkesakademin i Österbotten har under hösten dels reviderat språkkraven, dels tillsatt en arbetsgrupp som utarbetat urvalskriterier för antagning av studerande. Samkommunstyrelsen fastställde de av ledningsgruppen tidigare fastställda språkkraven som urvalsgrunder för YA samt att inträdes- eller lämplighetsprov hålls för grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, KO för visuell framställning, grundexamen i musik, grundexamen inom social- och hälsovård samt kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovård. För yrkesexamen eller specialyrkesexamen föreslås att grundexamen eller motsvarande kunnande krävs.

Nuvarande Kulturchef som leder ansvarsområdet KulturÖsterbotten har anhållit om befrielse från tjänsten från och med 1.4.2020 varför rekryteringsprocessen för val av ny kulturchef har inletts och tjänsten har lediganslagits offentligt att sökas. Målsättningen är att samkommunstyrelsen i mars 2020 ska välja ny kulturchef. Följande personer har lämnat in ansökan till tjänsten som kulturchef före ansökningstidens utgång: Geir Bjyrkeland, Johanna Björkholm, Åsa Blomstedt, Camilla Järv-Wartiovaara, Susanne Nygård, Rainer Salejärvi, Ann Slangar, Ulrica Taylor och Mia Wiik. Tjänstens behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen och högskoleexamen samt förtrogenhet med den svenskspråkiga kulturen och i praktiken förvärvad erfarenhet av kulturarbete och -administration.

Nuvarande teaterchefs förordnande upphör 31.7.2020 varför rekryteringsprocessen för val av ny teaterchef kan inledas och tjänsten lediganslås att sökas offentligt. Ansökningarna ska lämnas in senast 21 februari 2020 klockan 15.00. Anställningstiden för teaterchefen är 5 år. Målsättningen är att rekryteringsprocessen ska framskrida så att samkommunstyrelsen kan välja teaterchef under vårvintern 2020.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://tweb.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=270

Tilläggsinformation ges av:

Ulrica Karp

Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning oh kultur

Tel: 050 5025550


  • Senast ändrad: 11.02.2020