Byggnadskommittén för Wasa Teater har granskat teaterrenoveringen ur en totalekonomisk synvinkel och föreslår att projektets budget höjs till 7.500.000 euro. Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ändringarna i budgeten godkänns vid stämmans möte i maj.

Samkommunstyrelsen besluter att teaterchef Åsa Salvesens option på förlängning nyttjas i enlighet med befintliga anställningsvillkor, dock så att optionen delas upp i två delar, dels 1.8.2020-31.7.2022 och dels senare 1.8.2022-31.7.2025 ifall båda parter så önskar.

Samkommunstyrelsen valde Jonas Björkgren till ny fastighetschef för samkommunen från 5.8.2019.

 

  

Vasa 6.5.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen 28.3.2019

Gott resultat för samkommunen 2018

Styrelsen undertecknade bokslutet för 2018. Resultatet för 2018 är 201 142 euro, vilket är ett gott resultat för samkommunen. Alla ansvarsområden i samkommunen uppvisar ett bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats.

För Wasa Teater – Österbottens regionteater landade överskottet på 73 128 euro tack vare mycket höga biljettintäkter. KulturÖsterbotten uppvisar ett överskott på 30 057 euro och centralförvaltning och servicetjänster landar på 199 811 euro. Överskottet kommer från extern fastighetsuthyrning.

Yrkesakademin i Österbotten uppvisar ett underskott om 27 519 euro, jämfört med 152 977 euro året innan.

  • Samtliga ansvarsområden har gjort ett mycket gott resultat, mycket bättre än budgeterat för 2018. Vi är mycket nöjda med bokslutet, det ligger hårt jobb bakom siffrorna, säger direktör Ulrica Karp.

Styrelsen tillställer bokslutet till revisionsnämnden och revisorn för granskning. Samkommunstämman godkänner slutligen bokslutet i maj.

Samkommunen hade 338 personer anställda per 31.12.2018, vilket var en minskning med 34 personer jämfört med fjolåret. Medelåldern för samkommunens anställda ökade från 45,9 år till 46,2 år. För anställda inom kommunsektorn år 2017 var medelåldern 45,8 år. Medianåldern för tillsvidare anställda i samkommunen ökade med ett år till 49 år. Styrelsen behandlade personalrapporten och tillställer den samkommunstämman för godkännande.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

 

Vasa 28.3.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen antecknade den preliminära redogörelsen för bokslutet 2018 för kännedom.

Samkommunen har i anordnartillståndet för yrkesutbildningen beviljats 1394 studerandeår. I prestationsbeslutet som berör finansåret 2019 har undervisnings- och kulturministeriet fastställt det målinriktade antalet studerandeår till 1519. Samkommunstyrelsen fördelade antalet målinriktade studerandeår för 2019. Fördelningen finns att läsa i protokollet.

Projektet KursGården20+ har godkänts. Projekttiden i beslutet är 1.12.2018 - 30.11.2021. KursGården20+ är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden. Målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare. Målsättningen är att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt genom fortbildning och nätverkande. Styrelsen utsåg Nina Vide till projektledare, samt en styrgrupp för projektet.

Riksdagens kulturutskott har bett samkommunen lämna skriftligt sakkunnigyttrande beträffande regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Styrelsen antecknade utlåtandet för kännedom.

Hela föredragningslistan samt protokoll finns på

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 31.1.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen 21.2.2019

Samkommunstyrelsen valde Ab Rakennuspalvelu G. West Byggnadstjänst Oy som entreprenör för restaurangköket vid Wasa Teater. Förnyandet av restaurangköket är en del av den omfattande renoveringen vid teatern.


Styrelsen antecknade den preliminära redogörelsen för bokslutet 2018 för kännedom. Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är 47 778,26 euro vilket kan anses vara ett gott resultat för samkommunen, speciellt med tanke på att samkommunen haft en minusbudget för året.

Samkommunstyrelsen beviljade Johanna Kakkuri befrielse från uppdraget som arbetslivets representant i YA:s disciplinutskott och tillsätter Björn Helsing som arbetslivets representant för resten av mandattiden.


Vasa 21.2.2019
ANDERS NORRBACK
Styrelsens ordförande

Samkommunstyrelsen 20.12.2018

Diskussioner har förts med olika parter angående YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Olika alternativ har utretts med målsättningen att minska på YA:s hyreskostnader. Under dagens möte beslöt styrelsen att fortsätta utrymmesanvändningen i Campus Allegro för musik- och bildkonsten och delvis de utbildningar som tidigare verkat på Sofiedahlsgatan, teckna hyresavtal med Pedersöre kommun, samt att YA utvecklar grundexamen inom maskin- och produktionsteknik så, att den kan ske som arbetsplatsförlagd utbildning där den praktiska utbildningen sker i arbetslivet.

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi