Samkommunstyrelsen 20.12.2018

Diskussioner har förts med olika parter angående YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Olika alternativ har utretts med målsättningen att minska på YA:s hyreskostnader. Under dagens möte beslöt styrelsen att fortsätta utrymmesanvändningen i Campus Allegro för musik- och bildkonsten och delvis de utbildningar som tidigare verkat på Sofiedahlsgatan, teckna hyresavtal med Pedersöre kommun, samt att YA utvecklar grundexamen inom maskin- och produktionsteknik så, att den kan ske som arbetsplatsförlagd utbildning där den praktiska utbildningen sker i arbetslivet.

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Samkommunstyrelsen 13.12.2018

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har i dag i sitt anordnartillstånd för yrkesutbildningen rätt att ordna utbildning i Yrkesexamen samt Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. För att kunna satsa helt och hållet på innehåll som stöder helheten i barnomsorgen och för att kunna betjäna arbetslivet på bästa sätt samt möta de förväntningar som arbetslivet har, behöver också grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning ingå i Yrkesakademin i Österbottens utbildningsutbud. Därför beslöt styrelsen att anhålla om tillstånd att anordna grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Inom YA:s logistikutbildning föreligger behov av en ny buss för övningskörning. En ny buss behövs bland annat för att uppfylla de miljökrav som finns i större städer där studerande övningskör. Samkommunstyrelsen beslöt leasa en buss från Käyttöauto Oy.

Styrelsen fortsatte diskussionerna kring YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Samkommunstyrelsen fattar beslut i ärendet under vecka 51.

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Styrelsen konstaterade att delårsrapporten visar på ett bättre resultat än budgeterat, men uppmanar ansvarsområdena till fortsatt ekonomisk återhållsamhet.

Samkommunstämman höll grundavtalsenligt sammanträde 22.11.2017. Vid stämman godkändes bland annat budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021, samt budgetändring 2 för år 2018. Styrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut fattats i lagenlig ordning och kan verkställas då besluten vunnit laga kraft.

 

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Samkommunstyrelsen 25.10.2018

 

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Enligt delårsrapporten går år 2018 hittills enligt budget. Styrelsen föreslår också att samkommunstämman godkänner samkommunens budget för 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021.

 

För körundervisningen leasar Yrkesakademin i Österbotten tre olika fordonskombinationer. En fordonskombinations leasingavtal behöver förnyas då avtalet upphör. Tillhörande släp som har samma leasingperiod kommer att förlängas. Styrelsen godkände det ekonomiskt mest fördelaktiga leasingavtalet och fortsätter därmed samarbetet med Käyttöauto Oy.

 

Projektet Boden Live har godkänts. Projekttiden i beslutet är 1.11.2018 - 31.10.2021. Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden där bevakning av evenemang, direktsändningar och smidiga mötesarrangemang ligger i centrum. Målsättningen för Boden Live är framtagandet av en professionell och mångsidig streamhelhet, samt att förbättra och vidareutveckla de tjänster som projektet Boden erbjudit sina kunder och samarbetspartner. Styrelsen tillsatte en styrgrupp för projektet.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

 

Vasa 25.10.2018

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstämman 22.11.2018

 

Samkommunstämman godkände budgetändringarna för år 2018. Driftsbudgeten för år 2018 justeras på höstens samkommunstämma i enlighet med erhållna finansieringsbeslut för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten.

 

Stämman godkände även budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för år 2020-2021.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

 

Vasa 22.11.2018

KENTH NEDERGÅRD

Stämmans ordförande

SÖFUK beviljades tilläggsfinansiering

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, som upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, har av undervisnings- och kulturministeriet som enda svenskspråkiga utbildningsanordnare beviljats tilläggsfinansiering för år 2018. Tilläggsfinansieringen beviljades i form av 12 studerandeår för genomförande av pilotprojekt inom yrkesutbildningen. Totalt handlar det om ungefär 112 000 €  i tilläggsfinansiering.

Målsättningen för pilotprojekten är att underlätta bristen av och öka tillgängligheten på kunnig arbetskraft, underlätta rekrytering av arbetskraft och utveckla yrkesutbildningen så att den bättre stöder branschbytare. Med pilotprojekten vill man utveckla en modell för hur kortare, preciserad yrkesutbildning, till exempel avläggande av examensdelar och ännu mindre helheter, kan användas för att utbilda branschbytare. Pilotprojektet inom Yrkesakademin i Österbotten har beviljats inom maskin- och produktionsteknik och inom merkantila branschen. Särskilt kommer branschbytare med utländsk bakgrund att vara i fokus. Pilotprojektets tyngdpunkt kommer att vara Sydösterbotten.

- Vi är glada över tilläggsfinansieringen i form av pilotprojektet. Det finns ett tydligt behov av en satsning inom området och genom detta beslut från ministeriet kan vi bättre möta arbets- och näringslivets behov, säger YA:s rektor Boris Ståhl.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi