Samkommunstyrelsen 21.2.2019

Samkommunstyrelsen valde Ab Rakennuspalvelu G. West Byggnadstjänst Oy som entreprenör för restaurangköket vid Wasa Teater. Förnyandet av restaurangköket är en del av den omfattande renoveringen vid teatern.


Styrelsen antecknade den preliminära redogörelsen för bokslutet 2018 för kännedom. Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är 47 778,26 euro vilket kan anses vara ett gott resultat för samkommunen, speciellt med tanke på att samkommunen haft en minusbudget för året.

Samkommunstyrelsen beviljade Johanna Kakkuri befrielse från uppdraget som arbetslivets representant i YA:s disciplinutskott och tillsätter Björn Helsing som arbetslivets representant för resten av mandattiden.


Vasa 21.2.2019
ANDERS NORRBACK
Styrelsens ordförande

Samkommunstyrelsen antecknade den preliminära redogörelsen för bokslutet 2018 för kännedom.

Samkommunen har i anordnartillståndet för yrkesutbildningen beviljats 1394 studerandeår. I prestationsbeslutet som berör finansåret 2019 har undervisnings- och kulturministeriet fastställt det målinriktade antalet studerandeår till 1519. Samkommunstyrelsen fördelade antalet målinriktade studerandeår för 2019. Fördelningen finns att läsa i protokollet.

Projektet KursGården20+ har godkänts. Projekttiden i beslutet är 1.12.2018 - 30.11.2021. KursGården20+ är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden. Målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare. Målsättningen är att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt genom fortbildning och nätverkande. Styrelsen utsåg Nina Vide till projektledare, samt en styrgrupp för projektet.

Riksdagens kulturutskott har bett samkommunen lämna skriftligt sakkunnigyttrande beträffande regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Styrelsen antecknade utlåtandet för kännedom.

Hela föredragningslistan samt protokoll finns på

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 31.1.2019

ULRICA KARP

Direktör

Samkommunstyrelsen 13.12.2018

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har i dag i sitt anordnartillstånd för yrkesutbildningen rätt att ordna utbildning i Yrkesexamen samt Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. För att kunna satsa helt och hållet på innehåll som stöder helheten i barnomsorgen och för att kunna betjäna arbetslivet på bästa sätt samt möta de förväntningar som arbetslivet har, behöver också grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning ingå i Yrkesakademin i Österbottens utbildningsutbud. Därför beslöt styrelsen att anhålla om tillstånd att anordna grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Inom YA:s logistikutbildning föreligger behov av en ny buss för övningskörning. En ny buss behövs bland annat för att uppfylla de miljökrav som finns i större städer där studerande övningskör. Samkommunstyrelsen beslöt leasa en buss från Käyttöauto Oy.

Styrelsen fortsatte diskussionerna kring YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Samkommunstyrelsen fattar beslut i ärendet under vecka 51.

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Styrelsen konstaterade att delårsrapporten visar på ett bättre resultat än budgeterat, men uppmanar ansvarsområdena till fortsatt ekonomisk återhållsamhet.

Samkommunstämman höll grundavtalsenligt sammanträde 22.11.2017. Vid stämman godkändes bland annat budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021, samt budgetändring 2 för år 2018. Styrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut fattats i lagenlig ordning och kan verkställas då besluten vunnit laga kraft.

 

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Samkommunstyrelsen 20.12.2018

Diskussioner har förts med olika parter angående YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Olika alternativ har utretts med målsättningen att minska på YA:s hyreskostnader. Under dagens möte beslöt styrelsen att fortsätta utrymmesanvändningen i Campus Allegro för musik- och bildkonsten och delvis de utbildningar som tidigare verkat på Sofiedahlsgatan, teckna hyresavtal med Pedersöre kommun, samt att YA utvecklar grundexamen inom maskin- och produktionsteknik så, att den kan ske som arbetsplatsförlagd utbildning där den praktiska utbildningen sker i arbetslivet.

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Samkommunstämman 22.11.2018

 

Samkommunstämman godkände budgetändringarna för år 2018. Driftsbudgeten för år 2018 justeras på höstens samkommunstämma i enlighet med erhållna finansieringsbeslut för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten.

 

Stämman godkände även budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för år 2020-2021.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

 

Vasa 22.11.2018

KENTH NEDERGÅRD

Stämmans ordförande

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi